Stichting Groenewegen Juristen & Mediators

Uw recht is onze zorg

Stichting Groenewegen Juristen & Mediators  doet er alles aan hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de privacy van cliënten en relaties zoveel mogelijk te waarborgen en met alle verkregen gegevens zo zorgvuldig mogelijk om te gaan.

Concreet betekent dit dat Groenewegen Juristen & Mediators de navolgende uitgangspunten in acht neemt:

-        Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-        De verwerking van uw persoonsgegevens is zoveel mogelijk beperkt tot de gegevens die tenminste nodig zijn voor de doeleinden               waarvoor u de betreffende gegevens heeft verstrekt en waartoe ze binnen ons kantoor worden verwerkt;

-        Wij wijzen u bij de intakecontacten erop dat we de gevraagde persoonlijke gegevens van u uitsluitend gebruiken voor de kwestie                  waartoe u ons om juridische bijstand en/of advies heeft gevraagd;

-        Uw persoonsgegevens worden intern op digitale en handmatige wijze verwerkt in een volstrekt intern en afgeschermd systeem,                    zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal wordt gewaarborgd;

-         Groenewegen Juristen verstrekt geen van uw persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens aan andere partijen, tenzij dit            nodig is voor de uitvoering en de verwerking van het doel waartoe u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt;

-        U heeft als cliënt ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens zoals die hier intern zijn verwerkt op te vragen en aldus te                      controleren en zo nodig een verzoek tot correctie of andere relevante aanpassing aan ons te vragen;
          De doelstelling is in ieder geval om uw persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie zoveel mogelijk te beveiligen,                  niet aan anderen te verstrekken behoudens indien en voor zover de verstrekking van uw gegevens nodig is om op correcte en                      rechtmatige wijze uitvoering te geven aan de door u gegeven opdracht voor rechtsbijstand, zoals overeengekomen;

-        Indien en voor zover de betreffende cliënt/opdrachtgever minderjarig is, wordt in beginsel tevens contact gezocht met de wettelijk               vertegenwoordiger tenzij dat contact strijdig zou zijn met de belangen van de minderjarige of anderszins om rechtens te respecteren           belangen onwenselijk zou zijn; ook de minderjarige cliënt/opdrachtgever wordt gewezen op de beschermde verwerking van diens               persoonsgegevens;

-        Binnen het kantoor zijn er passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onjuiste en/of                               onrechtmatige verwerking of gebruik, waarbij met name ook de secretariële ondersteuning een strikte geheimhoudingsplicht heeft               ten aanzien van alle hoe dan ook verkregen informatie, inclusief derhalve de informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens;

-        Ons computerstelsel is niet voor derden toegankelijk en goed afgeschermd door onder meer een gebruikersnaam en een                                wachtwoordbeleid; Voor het geval er een storing in ons computersysteem zou ontstaan en mogelijk persoonsgegevens verloren                    zouden gaan, dragen wij zorg voor het regelmatig maken van een back-up, die op beveiligde wijze wordt bewaard onder de directe              verantwoordelijkheid van mr. J. Groenewegen, Functionaris Gegevensbescherming;

-        Onze systemen worden regelmatig op betrouwbaarheid en veiligheid getest, terwijl we in geval van een onverhoopt data-lek                        onmiddellijk gepaste maatregelen (laten) nemen;

-        Als u een klacht heeft over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u onmiddellijk daarover                     contact met ons op te nemen, zodat uw klacht in behandeling kan worden genomen en zo mogelijk kan worden verholpen of                       anderszins kan worden opgelost; desgewenst kunt u altijd een klacht indienen bij de betreffende Autoriteit Persoonsgegevens als                 toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming;

-        Zoals u ziet proberen wij er alles aan te doen om uw privacygevoelige gegevens zoveel mogelijk te beschermen en niet anders te                 gebruiken dan voor het doel waartoe u uw gegevens aan ons kantoor heeft verstrekt.